متاسفانه دچار یه مشکل جدی شدیم

یه مدت طول میکشه ولی قویتر از قبل بر می گردیم